Web   HOSTING


Web hosting

Izaberite jedan od popularnih web hosting paketa s naprednim Control Panelom koji omogućuje centraliziranu kontrolu svih resursa.
U ponudi se nalaze 4 hosting paketa: MINI, MIDI, BIG i SUPER
Svi hosting paketi uključuju:

 • Posredovanje u registraciji .hr domena
 • CPanel™ web aplikacija za administriranje hosting paketa
 • On line e-mail client/admin (web mail)
 • Detaljna dnevna statistika pristupa stranicama
 • Vlastiti CGI-BIN direktorij
 • Vlastite error stranice
 • Web aplikacije (WordPress, Drupal, OS Commerce, Joomla, Post-Nuke, Magneto, phpBB2, PhpWiki, ...)

Web paketi

MINI

Karakteristike hosting paketa:

 • 500 MB prostora
 • 1 FTP Account
 • 35 e-mail adresa.
 • 3 e-mail liste
 • 1 SQL Baza
 • 3 poddomena (parkiranih - dodatnih domena)

Godišnja pretplata: 350,00 kn + PDV

MIDI

Karakteristike hosting paketa:

 • 1000 MB prostora
 • 3 FTP Account
 • 50 e-mail adresa.
 • 5 e-mail liste
 • 2 SQL Baze
 • 5 poddomena (parkiranih - dodatnih domena)

Godišnja pretplata: 500,00 kn + PDV

BIG

Karakteristike hosting paketa:

 • 2000 MB prostora
 • 5 FTP Account
 • 80 e-mail adresa.
 • 10 e-mail liste
 • 3 SQL Baze
 • 10 poddomena (parkiranih - dodatnih domena)

Godišnja pretplata: 800,00 kn + PDV

SUPER

Karakteristike hosting paketa:

 • 4000 MB prostora
 • 10 FTP Account
 • 160 e-mail adresa.
 • 15 e-mail liste
 • 5 SQL Baza
 • 15 poddomena (parkiranih - dodatnih domena)

Godišnja pretplata: 1.600,00 kn + PDV

CUSTOM

Naši hosting paketi Vam ne odgovaraju? Ne trebate sve usluge uključene u MINI, MIDI, BIG ili SUPER paket ili želite proširiti neki od paketa?
Postoji rješenje!

Omogućujemo Vam da sami složite paket usluga koji će savršeno zadovoljavati sve Vaše potrebe.
Jednostavno nam javite ili napišete svoje želje i u najkraćem roku kontaktirat ćemo Vas s ponudom za paket usluga oblikovan baš za Vas!

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web hosting usluga

Uvjeti korištenja web hosting usluga
(ugovor o pružanju web hosting usluga)

1. Predmet

1.1. Davatelj usluga se obvezuje Korisniku pružiti izabrani paket usluga.

1.2. Karakteristike izabranog paketa usluga javno su dostupne na www.freya.hr adresi, i smatraju se sastavnim dijelom ugovora.

2. Naknada

2.1. Cjenik svih usluga koje Davatelj usluga pruža javno je dostupan na www.freya.hr adresi, i smatra se sastavnim dijelom ugovora.

2.2. Davatelj usluga će za pružanje usluga Korisniku račun poslati avansno.

2.3. Korisnik se obvezuje namiriti iznos s računa u roku dospijeća.

2.4. U slučaju da račun nije namiren do dospijeća, Davatelj usluga će odrediti drugi rok i obavijestiti Korisnika. Ukoliko račun nije namiren ni nakon drugog roka, Davatelj usluga će odrediti treći rok i obavijestiti Korisnika, te privremeno prekinuti pružanje usluga do namire računa. Ako račun nije namiren ni nakon trećeg roka, Davatelj usluga ima pravo otkazati ugovor odmah i bez ikakve daljnje obavijesti.

3. Opće odredbe

3.1. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu od Članka 36. do Članka 55.

3.2. U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, Davatelj usluga od Korisnika prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.

3.3. Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.

3.4. Korisnik je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.

3.5. Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.

3.6. Davatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.

3.7. Davatelj usluga ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.

3.8. S obzirom da poduzete mjere zaštite, Davatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.

3.9. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Korisnika ako je tražena internet domena raspoloživa. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “hr” domene, korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), te da ga u cijelosti prihvaća.

3.10. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju SSL certifikata, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti SSL certifikat na ime Korisnika.

3.11. Davatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati ugovor, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. U slučaju otkaza ugovora od strane Korisnika, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon stupanja promjena na snagu. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan namjere, bez potrebe za aneksom.

3.12. Ako bilo koja ugovorna strana prekrši bilo koju odredbu ugovora, i nakon primljene obavijesti o kršenju od druge ugovorne strane odbije prihvatiti ugovorenu odredbu u roku od 3 dana, ugovor smije biti otkazan odmah i bez ikakve daljnje obavijesti. U slučaju otkaza ugovora zbog kršenja ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.

3.13. Davatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:

a) kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,

b) radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,

c) hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,

d) greške Korisnika, ili kršenja ugovora od strane Korisnika,

e) problema kod dobavljača usluga Davatelju usluga,

f) problema izvan nadležnosti Davatelja usluga,

g) utjecaja više sile.

3.14. Sveukupna odgovornost Davatelja usluga za bilo kakvu štetu Korisniku, koja je nastala krivicom Davatelja usluga, neće prelaziti iznos namira koje je Davatelj usluga primio od Korisnika u zadnjih 6 mjeseci.

4. Posebne odredbe za Davatelja usluga

4.1. Održavanje hardverskih i softverskih komponenti radit će se između 23:00 i 07:00 sati po hrvatskom vremenu, osim u izvanrednim situacijama kada za to postoji opravdani razlog.

4.2. U slučaju planiranog prekida rada neke hardverske ili softverske komponente dužeg od 15 minuta, Davatelj usluga će obavijestiti Korisnika najmanje 3 dana unaprijed.

4.3. Davatelj usluga se obvezuje da će FTP, HTTP, POP3, SQL servisi (u daljnjem tekstu: Servisi) biti raspoloživi najmanje 99,90% vremena kroz jedan kalendarski mjesec.

4.4. U slučaju da je krivicom Davatelja usluga raspoloživost Servisa za određeni kalendarski mjesec manja od 99,90%, po prigovoru Korisnika slijeći račun će biti umanjen za iznos mjesečnog korištenja usluge.

4.5. Prekid u raspoloživosti Servisa do kojeg je došlo zbog slijedećih razloga neće se uračunati kod izračuna raspoloživosti:

a) radovi na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,

b) hakerski napad na hardversku ili softversku komponentu,

c) greška Korisnika, ili kršenje ugovora od strane Korisnika,

d) problem kod dobavljača usluga Davatelju usluga,

e) problem izvan nadležnosti Davatelja usluga,

f) utjecaj više sile.

5. Posebne odredbe za Korisnika

5.1. Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Davatelja usluga.

5.2. Korisnik se obavezuje da svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na serveru i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj web stranice.

5.3. Korisnik je suglasan da Davatelj usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u slijedeće svrhe. Korisnik je suglasan da usluge neće koristiti da bi:

a) prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,

b) distribuirao ili poticao distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, ilegalnih pornografskih sadržaja, neželjenih email poruka,

c) širio ili pokušao širiti prijeteće, nasilničke, diskriminirajuće, rasističke, klevetničke, maltretirajuće sadržaje,

d) se spajao na IRC ili P2P servise,

e) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivao ranjivost sustava, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računalni ili mrežni sustav,

f) nanio ili pokušao nanijeti štetu Davatelju usluga ili trećoj strani,

k) počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.

5.4. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati Davatelju usluga ili trećoj strani uslijed kršenja bilo kojeg dijela točke 5.3.

6. Trajanje

6.1. Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme i stupa na snagu s datumom potpisivanja obje ugovorne strane.

6.2. Bilo koja ugovorna strana može otkazati ugovor slanjem pisane obavijesti (email, telefaks, pismo) drugoj ugovornoj strani, uz uvjet da to učini najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju otkaza ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.

7. Nadležnost

7.1. Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

7.2. Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Zagrebu.

8. Završne odredbe

8.1. Ugovor čini cjelokupni sporazum između ugovornih strana. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u ugovoru neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ugovora.

8.2. Ugovor zamjenjuje sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana.

8.3. Korisnik potvrđuje da ga je Davatelj usluga prije potpisivanja ugovora opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.

8.4. Ugovorne strane potvrđuju da su prije potpisivanja ugovora imale mogućnost savjetovanja s pravnim savjetnikom, i da je svaka odredba ugovora čitljiva i jasna.NEKI NaŠI KLIJENTI

GRČKO VELEPOSLANSTVO
Turistička zajednica grada Raba
EuroCon prijevodi Zagreb
Vile Borčec